Formues- objekter

Det kan bli dyrt å eie båt, bil, hus og hytte i selskapet.

Finansdepartementet har ute på høring forslag til nye regler for beskatning av private formuesgjenstander i bedrifter. I praksis vil de nye reglene (om de blir vedtatt) føre til så høy skattebelastning at det er svært ugunstig å ha slike eiendeler i virksomheten, verken i form av eie eller leie.

 

Forslaget gjelder følgende formuesobjekter:

  • Bolig
  • Fritidseiendommer

Fordelen ved å ha disposisjonsrett til bolig -og fritidseiendom fastsettes til 0,5% per uke (26% per år). Dette regnet av høyeste beløpet av i) omsetningsverdi og ii) anskaffelseskostnad + påkostninger.

  • Båter
  • Fly
  • Helikopter

For båter, fly og helikopter foreslår departementet at anskaffelseskostnad + påkostninger utgjør beregningsgrunnlaget. Skattepliktig fordel beregnes til 2% per uke av beregningsgrunnlaget, (tilsvarer 104% per år).

Selskapet uttaksbeskattes for den samme fordelen som aksjonær utbyttebeskattes for etter asl. § 10-14. Merk at firmahytter ikke omfattes av forslaget. Det vil si hytter som er disponible for alle ansatte med lik disposisjonsrett er unntatt. Bedriften må i utgangspunktet ha minimum 10 ansatte. (ref. FSFIN § 5-15-5-5).

Hvem gjelder dette?

Personlig skattepliktige med «bestemmende innflytelse» i et selskap som eier, leier, leaser eller på annen måte disponerer bolig- eller fritidseiendom, båt, fly eller helikopter egnet for privat bruk.

Det gjelder da dem som direkte eller indirekte kontrollerer selskapet med minst 50%. Vilkåret om minst 50 % eierskap vil blant annet innebære at der eierskapet er fordelt 50/50 mellom to eiere, så vil normalt begge bli rammet av reglene.

Hva med faktisk bruk?

Skattlegging av eier pluss uttaksbeskatning i selskapet vil skje uavhengig av om eiendelen faktisk benyttes privat eller ikke. Det er eiers kontroll og faktiske disposisjonsmulighet som dermed utløser skatteplikten.

Eier skal beskattes for hele året, med fradrag for den periode selskapet kan dokumentere at formuesobjektet er benyttet i selskapets inntektsgivende aktivitet.

Selskapets dokumenterte inntekter fra den personlige skattyterens bruk av formuesobjektet skal også trekkes fra den sjablongberegnede fordelen.

Salg av formuesobjekter fra selskap til eier

Dersom selskapet selger bolig -eller fritidseiendom, båt, fly eller helikopter til eier eller nærstående, vil skattepliktig fordel fastsettes til differansen mellom salgsvederlaget og den høyeste verdien av eiendelens omsetningsverdi og anskaffelseskost + påkostninger og kostnader til oppussing og spesialtilpasninger og beskattes som utbytte etter asl. § 10-11.

Bør la være å ta slik eiendeler inn i selskapet

I høringsnotatet kommer det frem at departementet i utgangspunktet mener at alle formuesobjekter som er egnet til privat bruk bør omfattes. Dette gjelder bl.a. bobiler, campingvogner, motorsykler, vannscootere, kunst etc. En bør derfor være forberedt på at denne typen eiendeler også kan komme inn i tilsvarende ordning på et tidspunkt.

Med mindre eiendelen er et nødvendig driftsmiddel i virksomheten og utelukkende til slik bruk, bør en ikke ta inn formuesobjekter som er egnet til privat bruk i selskapet.

Dersom de nye reglene blir vedtatt vil de tre i kraft allerede fra inntektsåret 2023.

Ta kontakt med DeFacto Rådgivning dersom du har spørsmål til tema.

Her kan du lese gjennom hele høringsnotatet.

Flere nyheter

Vær obs på at endringer i arbeidsmiljøloven krever skjerpede arbeidskontrakter: Endring er gjeldende fra 1. juli 2024, og omfatter i hovedsak nye arbeidsavtaler.