ENK eller AS?

Valg av selskapsform

Du skal starte eget firma, men lurer da kanskje på hva som er rett selskapsform for deg? 

De siste årene har vi i DeFacto hjulpet en del med å stifte selskap, endre selskapsform. Vi har også hjulpet en del med å avvikle selskap, gjerne da AS.

Selskapsform

Ofte kommer henvendelsen til oss etter at stifter har bestemt seg for selskapsform. Vi ordner dokumentasjonen, tar oppdraget som regnskapsfører og så er man i gang. Mange starter kanskje opp uten å ha vurdert alternativene. 

Her kommer kortversjonen på praktiske forskjeller i selskapsformene enkeltpersonforetak og aksjeselskap, som er de mest vanlige selskapsformene i Norge i dag. 

 

ENK – enkeltpersonforetak

Har du et ENK står du som eier personlig ansvarlig for selskapet med hele din formue. Du bestemmer alt og driver for egen regning og risiko, hvilket også innebærer fullt økonomisk ansvar for gjeld og forpliktelser. Et ENK er ikke et eget juridisk selskap, men knyttet til deg som person. 

Det er ingen krav til innskudd av kapital i foretaket. Det er også færre lover og regler å forholde seg til i et ENK. 

Sosiale rettigheter: Du kan ikke være ansatt i ditt eget ENK, men du kan lønne ansatte. Du har krav til sykepenger fra dag 17, (80% av sykepengegrunnlaget). Du kan tegne forsikring hos NAV som dekker de første dagene. Du kan lese mer om forsikringsordninger for ENK her.

Du som eier får ikke dagpenger ved arbeidsledighet. Du har rett på foreldrepenger, normalt på grunnlag av gjennomsnitt av pensjonsgivende inntekt for de tre siste årene. 

Du tjener opp pensjon av næringsinntekten din.  

Når det gjelder skatt, så skattes du personlig for overskuddet i enkeltpersonforetaket. Dette betyr at overskuddet er løpende skattepliktig, (eller underskudd er fradragsberettiget) for deg personlig. Dette føres på din personlige skattemelding som næringsinntekt. Skatten vil være noe høyere for næringsinntekten enn tilsvarende lønnsinntekt. Dette fordi trygdeavgiften for næringsinntekten (11,1%) er høyere enn for lønnsinntekt (7,9%). For de fleste vil skatteprosenten ligge et sted mellom 33,1 og 50,6%. Du kan ta ut penger fra ENK til privat bruk som du vil, men du må selv sette av penger til skatt og avgifter. 

 

AS – aksjeselskap

Risikomessig er dine forpliktelser i et AS begrenset til det du går inn med. Det være seg innskudd som egenkapital eller lån. Det betyr at du utsetter deg for mindre personlig risiko enn ved et enkeltpersonforetak. Som styremedlem kan du derimot få et erstatningsansvar dersom du med forsett eller ved uaktsomhet påfører noen et økonomisk tap. 

Krav til innskutt aksjekapital er NOK 30 000,-, og denne summen kan også dekke stiftelseskostnader. Du trenger ikke revisor dersom du starter i det små og har driftsinntekter under kr 7 mill., eiendeler som er verdt mindre en kr 27 mill. og mindre enn 10 ansatte.  

Sosiale rettigheter: Som ansatt i eget AS har du krav til sykepenger fra første sykedag (100% av sykepengegrunnlaget), og ordinære permisjonsrettigheter ved fødsel/adopsjon. NAV dekker fra dag 17, mens aksjeselskapet som arbeidsgiver skal dekke de første 16 dagene. Har du innberettet lønn så får du dagpenger ved arbeidsledighet.   

Skattemessig, så skattlegges selskapet av overskuddet (22%), men du som eier skatter ikke av noe før du tar penger ut av selskapet.  Du kan ta deg ut lønn og skatte av den, og/eller ta ut utbytte, som medfører utbytteskatt (2023: 37,8%).  For selskap og eier sett under ett kan samlet skattesats bli 51,5% på det som tas ut som utbytte. 

 

Hva er billigst?

Dersom du har en liten næringsvirksomhet med begrenset risiko og heller ikke planer om stor vekst, er det nok rimeligst å ha et ENK. 

Du slipper innskuddet på kr 30 000 og stiftelseskostander hvis du har etablerer et ENK. I tillegg er det ikke formelt krav om å utarbeide årsregnskap, kun skattemelding. Det er heller ikke krav om regnskapsfører eller revisor (det gjelder samme terskelverdier for revisjon som for AS), men er virksomheten av et visst omfang og mva. registrert, er vår påstand at det er hensiktsmessig å ha regnskapsfører for å ha kontroll. (Omsettes varer og tjenester for over kr 50 000 per år så må du registrere deg i merverdiregisteret). 

 

Hva er best?

Det er selvsagt du som investor som må bestemme hva som er best for deg. Generelt er vårt råd imidlertid å vurdere risiko versus kostnader og omfang/størrelse på virksomheten din. 

Vi mener at hvis dette er en virksomhet som vil dra på seg store forpliktelser, som leverandørfakturaer, lån, garantier eller annet ansvar, så er et aksjeselskap et bedre valg enn et enkeltpersonforetak. 

Noen ganger er det slik at det som begynner i det små, uten banklån eller store leverandørforpliktelser utvikler seg til en større virksomhet. Da vil vi råde deg som begynte med et ENK, å omdanne det til et AS, nettopp for å få ned risikoen for deg personlig. 

 

Trenger du råd rundt selskapsform?

Lurer du på noe i forbindelse med etablering av virksomhet, endring av virksomhetsstruktur eller avvikling av virksomhet så ta kontakt med oss så skal vi hjelpe deg. Bente Kari og Sveinung har lang erfaring rundt dette tema.

 

Bente Kari web

Bente Kari Taranger bkt@defacto.no

Sveinung Hovland sho@defacto.no

Flere nyheter

Notatblokk på kontorpult
Se her hvilke endringer i arbeidsmiljøloven som er gjeldende fra 2024
Hvilken selskapsform skal en velge når en skal stifte selskap? Her kan du lese om hva som skiller selskapsformene ENK og AS, som er de mest vanlige i Norge.