Nyheter innen HR

Det har tredd i kraft en rekke endringer i arbeidsmiljøloven 1. januar 2024. Her gir vi deg en oversikt.

 

Verneombud

Fra 2024 innskrenkes adgangen for når man kan inngå skriftlig avtale om å ikke ha verneombud (VO). Det vil fortsatt være mulig å inngå avtale om at det ikke skal være VO i virksomheten, men da kun i virksomheter som har færre enn 5 arbeidstakere.

Før 2024 har kravet vært at man har mindre enn 10 arbeidstakere. VOs ansvar utvides til å omfatte innleide arbeidstakere og selvstendige oppdragstakere som utfører arbeid i nær tilknytning til virksomheten.

VO skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet, som å se til at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt, og at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt i samsvar med bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Fra 2024 presiseres det at verneombudets oppgaver også omfatter arbeidstakernes psykososiale miljø.

 

Arbeidsmiljøutvalg

Terskelen for når det skal opprettes arbeidsmiljøutvalg (AMU) senkes fra 50 til 30 ansatte. Det må opprettes arbeidsmiljøutvalg i virksomheter med minst 30 ansatte, og i virksomheter med mellom 10 og 30 ansatte skal en opprette AMU når en av partene krever det. Der arbeidsforholdene tilsier det, kan Arbeidstilsynet bestemme at det skal opprettes arbeidsmiljøutvalg i virksomhet med færre enn 30 arbeidstakere.

 

Drøftingsplikt

Drøftingspliktene i arbeidsmiljølovens kapittel 14 om ansettelse samles i én ny bestemmelse i aml. § 14-14 a.

Drøftingsplikt er et begrep innen arbeidsmiljølovgivningen som pålegger arbeidsgivere å drøfte viktige beslutninger og endringer med de ansatte eller deres representanter før beslutningen blir fattet. Dette er et tiltak for å sikre medvirkning fra arbeidstakerne og å skape et godt samarbeidsklima på arbeidsplassen.

Endringen i Drøftingsplikten er at denne fra 2024 utvides til å omfatte bruk av selvstendige oppdragstakere og tjenestekjøp fra andre virksomheter som har betydning for bemanningen. I tillegg utvides drøftingsplikten til også å gjelde når en av partene krever det.

 

Midlertidig ansettelse

Midlertidig ansatt arbeidstaker har rett til fast ansettelse etter tre års sammenhengende ansettelse, uavhengig av grunnlaget for den midlertidige ansettelsen. Det blir altså en ren treårsregel fra 2024, jf aml. §14-9.

 

Likelønndirektivet fra 2026

Og i tillegg til endringene for 2024 vil vi gjøre oppmerksom på Likelønndirektivet, som blir gjeldende fra 2026. Lønnsforskjeller mellom kjønnene forekommer også i dagens arbeidsliv, men med likelønnsdirektivet på horisonten, har virksomheter nå en unik mulighet til å adressere og løse disse utfordringene innen juni 2026 når direktivet trer i kraft. Forberedelse til direktivet kan starte, og lønnstransparens i et HRM-system kan være nøkkelen til en rettferdig lønnspolitikk. Dere kan lese mer om likelønndirektivet her.

 

For mer informasjon eller rådgiving, kontakt vår sertifiserte HR- og lønnsrådgiver, Marit Hagenes Egeland på mhe@defacto.no

Flere nyheter

Notatblokk på kontorpult
Se her hvilke endringer i arbeidsmiljøloven som er gjeldende fra 2024
Hvilken selskapsform skal en velge når en skal stifte selskap? Her kan du lese om hva som skiller selskapsformene ENK og AS, som er de mest vanlige i Norge.